Mijn missie

Mijn praktijk bestaat al sinds 1990 en mijn missie is het helpen van kinderen, adolescenten en volwassenen met problemen in hun spraak, taal, communicatie, stemgeving én mondgewoonten.

Sinds mijn middelbaren schoolleeftijd vond ik alles met taal en spreken interessant en wilde ook graag iets doen om mijn medemensen hulp te verlenen op dit vlak. Toen ik kennis maakte met het bestaan  Logopedie, wist ik dat dit de juiste beroepskeuze was. Ik volgde mijn studie eerst in Belgïe en maakte die af in Nederland in 1990.

Ik had het geluk en de ambitie, een bestaande praktijk te kunnen overnemen in Noordwijkerhout en Voorhout. Met volle inzet bouwde ik beide locaties uit. Na een 7-tal jaren verkocht ik de locatie te Voorhout aan een collega en richtte mij volledig op de locatie in Noordwijkerhout.

Ik was en ben nog steeds een logopedist die all-round is. Dit betekent dat ik een variatie aan logopedische stoornissen behandel. Deze worden hier op mijn website nader toegelicht.

De komende jaren zal mijn focus nog meer naar behandeling van volwassenen uitgaan. Het helpen van zowel kinderen als volwassenen geeft een mooie afwisseling in mijn werk als logopedist in mijn eigen praktijk.

Specialisaties:
Ik ben een all-round logopedist wat betekent dat ik bijna alle mogelijke logopedische stoornissen kan behandelen.
Echter heel specifieke stoornisgebieden nl. Pre-verbale logopedie en Dyslexie behandel ik niet. Hiervoor is extra langdurigere opleiding vereist die ik niet heb gedaan.
Wel heb ik in het kader van mijn registratie Kwaliteitsregister Paramedici veel nascholing (post HBO-opleiding) genoten op gebied van andere logopedische stoornisgebieden.

Derhalve zijn mijn specialisaties:

 • Stemtherapie
 • Afwijkende mondgewoonten
 • Kinderen met TOS (=Taal Ontwikkeling Stoornissen)
 • Taalontwikkelingsproblemen bij Meertaligheid
 • Afasie en dysartrie
  .

 

Stemtherapie

Regelmatig behandel ik volwassenen met stemklachten zoals:

 • Heesheid
 • Vermoeidheid bij het spreken
 • Verlies van volume en kracht
 • Globusgevoel (=het onaangename gevoel dat er iets zit bij het keelgebied)

De therapie bestaat uit o.a.

 • Adviezen met betrekking tot stemhygiëne( bv. hoe gebruik je de stem, zijn er schadelijke gewoonten zoals veelvuldig kuchen, schrapen, hoesten)
 • Ontspanningsoefeningen van hoofd-, halsgebied en schouders.
 • Specifieke stemtrainingsoefeningen waaronder resoneren.
 • Gebruik van de  ‘Lax Vox’ methode.

nieuwe  methode: Larynxmanipulatie! (=manuele facilitatie)
Aanbevolen door KNO artsen !

Afwijkende mondgewoonten

Hier werken we aan:

 • Verbetering lipsluiting en stimulatie neusademhaling.
 • Juiste rustpositie van de tong in de mond.
 • Correcte slikfunctie tijdens voedselverwerking en speekselslikken.
 • Correcte uitspraak van m.n. de dentalen klanken (t,d,n,l,s,z).

Indien nodig maak ik gebruik van speciale trainers van de firma Myofunctional Research. Deze trainers ondersteunen het aanleren van de juiste mondgewoontes.

Meestal worden klanten met afwijkende mondgewoonten door tandartsen en/of orthodontisten verwezen. Bovenstaande functies hebben nl een belangrijke invloed op de ontwikkeling van het gebit. De therapie bij afwijkende mondgewoonten noemen wij OMFT (= Orale Myofunctionele Therapie)

Kinderen met TOS’

Hier wordt eerst grondige diagnostiek gedaan waarna de behandeldoelen bepaald worden.
Ik maak gebruik van COTAN genormeerd testmateriaal en heb regelmatig overleg met leerkrachten en intern begeleiders of peuterspeelzaalleidsters.
De behandeling behelst vele facetten.
Er wordt gewerkt aan vergroten van het taalbegrip en de taalproduktie waaronder de woordenschat en zinsvorming. Een belangrijke leervoorwaarde hierbij is de luisterhouding en de interne motivatie om de taal eigen te maken. Ook worden ouders geadviseerd hoe ze mee kunnen helpen de taal van hun kind extra te stimuleren.

Taalontwikkelingsproblemen bij meertaligheid

Steeds vaker komen meertalige kinderen bij mij in de praktijk die meer dan gemiddeld moeite hebben om naast hun moedertaal, de Nederlandse taal eigen te maken. Dit vergt extra expertise waarvoor ik post HBO vervolgopleiding heb gedaan.

Ook hier wordt diagnostiek gedaan en een anamnese meertaligheid afgenomen. De richtlijnen voor TOS worden gevolgd.
Indien nodig kan ik de ouders ook in het Engels of Duits vloeiend te woord staan.

Afasie en dysartrie

Na een hersenbloeding of CVA, maar ook door de ziekte van Parkinson of Multiple Sclerose, komen vaak problemen in de taalfuncties (afasie) of het articuleren en slikken (dysartrie) voor. Logopedisten helpen hierbij door gerichte oefeningen, therapiemethodes en adviezen aan patiënt en naasten.

Er wordt meestal verwezen door de neuroloog vanuit het ziekenhuis direct na onderzoek en/of opname om restverschijnselen verder te laten behandelen door de logopedist in de periferie. Ook de huisarts kan dit doen.